Służba i praca w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba i praca w Policji

Służba i praca w Policji

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Zespole Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu przy os. Konfederacji Tatrzańskiej 1a. Dokumenty można składać w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 9.00 do 19.00.

UWAGA !

Harmonogram przyjęć do służby w Policji na rok 2024:

1) 4 marca 

2) 24 kwietnia

3) 8 lipca

4) 9 września

5) 30 października

6) 30 grudnia

Wymagania dotyczące kandydatów:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej.

SŁUŻBA W POLICJI

TATUAŻ...
Zgodnie z Zarządzeniem nr 1  Komendanta Głównego Policji z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji umundurowanemu policjantowi w szczególności zabrania się noszenia lub eksponowania widocznego tatuażu na głowie, szyi, i dłoniach. W przypadku, kiedy policjant posiada widoczny tatuaż, przełożony może nie dopuścić go do pełnienia służby lub może odsunąć od jej pełnienia.

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie - pobierz wzór podania
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) - dostepny w załączniku
 • życiorys / CV 
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu w momencie składania oferty),
 • dowód osobisty 
 • dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej (kserokopia książeczki wojskowej ( strona ze zdjęciem i danymi ososbowymi oraz strona z pieczątką potwierdzającą uregulowany stosunek do służby wojskowej) lub zaświadczenia z WCR), jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,
 • kopie wszystkich posiadanych świadect pracy (oryginały do wglądu),

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji  w Krakowie, komendach miejskich i powiatowych Policji lub w każdej innej jednostce Policji na terenie kraju.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

PREFERNECJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
 • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, 
 • wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia, w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania.

 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI

 • tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
 • uprawnienia  instruktora  sportów  walki,  strzelectwa  sportowego,  ratownictwa  wodnego,  nurkowania  oraz  sportów  motorowodnych,
 • uprawnienia  ratownika  wodnego,  uprawnienia  w dziedzinie  nurkowania  wydane  przez  licencjonowaną  organizację  nurkową  działającą  na  terenie  Polski  oraz  uprawnienia  do prowadzenia  łodzi  motorowej,
 • uprawnienia ratownika górskiego,
 • prawo jazy kat. „A” , „C” lub  ,,C+E",
 • znajomość języka obcego na poziomie B2

Zarobki funkcjonariusza Policji:

6427,90 zł brutto (uposażenie zasadnicze + dodatek za stopień posterunkowy), a w trakcie kursu podstawowego jako kursant otrzymasz 4995,30 zł brutto. Dodatkowo, pełniąc służbę w OPP w Krakowie, możesz liczyć na ekstra 
500 zł brutto.

OGŁOSZENIA

- SŁUŻBA W POLICJI

- KANDYDACI DO 3-LAT OD ZWOLNIENIA ZE SŁUŻBY

 

KONTAKT

Zespół Kadr i  Szkolenia Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu

34-400 Nowy Trag, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a

tel. 47 83 46 422, fax. 47 83 46 421

 

Wydział  Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 (budynek nr 9)

tel: 47 83 54 068, 47 83 54 078, fax: 47 83 54 079

e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl

 

DNI I GODZINY PRZYJĘĆ

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Zespole Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu przy os. Konfederacji Tatrzańskiej 1a. Numer telefonu 47 83 46 422. 

w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 9.00 do 19.00.

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, w Wydziale Doboru i Szkolenia dokumenty do słyżby w Policji można składać w poniedziałki w godzinach od 8.30 do 19.00 oraz w środy w godzinach 8.30 do 14.30.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:

- na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie:
Praca w Policji


- na stronie internetowej Komendy Głównej Policj:
http://praca.policja.pl/

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. 2023 poz. 606 z późn. zm.).

 

SŁUŻBA W POLICJI - LISTA RANKINGOWA 2023

 

 

PRACA W POLICJI


Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a

tel: 47 83 46 423

e-mail: beata.lukaszka@nowy-targ.policja.gov.pl

 

Informacje dostępne są na stronie BIP Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

Link do Serwisu Służby Cywilnej: Strona główna - Serwis Służby Cywilnej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2015
Data modyfikacji : 09.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Garbacz Dorota
Osoba udostępniająca informację:
Garbacz Dorota Jednoosobowe Stanowisko ds Prasowo-informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Garbacz Dorota
do góry