Praktyki studenckie i staże - Praktyki - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki studenckie i staże

DECYZJA Nr ………….. / 2018 r.

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W NOWYM TARGU

z dnia ………….. 2018 roku

w sprawie wprowadzenia procedury  przyjęć na studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu i jednostkach podległych.

 

Na podstawie art. 6 f  i 6 g ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. 2011. 287. 1687 z późn. zm.), Zarządzenia nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14.05.2014 r. w sprawie metod  i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej  i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP z dnia 14.05.2014 r. z późn. zm.) oraz Regulaminu Komendy Powiatowej Policji                 w Nowym Targu z dnia  05 grudnia 2014 roku (z późn. zm.)  postanawiam, co następuje:

§ 1

wprowadzam do stosowania w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu „Procedurę przyjęć na studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu  i jednostkach podległych”,  stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej Decyzji.

§ 2

 

Wprowadzam do stosowania „Formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe w jednostce / komórce organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu”, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej Decyzji.

 

§3

 

Wyciąg z niniejszej Decyzji oraz „Formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe w jednostce / komórce organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu” umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej  prowadzonym dla Komendy Powiatowej Policji                w Nowym Targu.

§4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Decyzji nr ………….. / 2018

Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu z dnia …………..  2018 roku

 

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYJĘĆ NA STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W NOWYM TARGU  I JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH.

§ 1

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu umożliwia studentom zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych w ramach nieodpłatnych praktyk, które pozwalają na zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania Policji.

§ 2

1. Przynajmniej na 30 dni  przed proponowanym przez studenta  terminem rozpoczęcia praktyki, zainteresowany realizacją praktyki  w jednostce / komórce organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu składa w tut. KPP albo przesyła drogą pocztową Formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe w jednostce / komórce organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu                            (stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej Decyzji) wraz ze wskazaną dokumentacją:

  1. Zaświadczeniem z Uczelni potwierdzającym status studenta;
  2. Kserokopią dowodu osobistego;
  3. Imiennym skierowaniem na praktykę, wydanym przez Uczelnię, wraz ze wskazaniem danych  i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia Uczelni;
  4. Kserokopią dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych   wypadków;
  5. Programem praktyki, wydanym przez Uczelnię.

 

2. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane – do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów.

 

3. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie jest równoznaczne z przyjęciem na praktykę, złożona dokumentacja nie będzie odsyłana do zainteresowanego.

 

§ 3

Decyzję o przyjęciu studenta na praktykę zawodową podejmuje Komendant Powiatowy Policji lub upoważniony  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu.

   § 4

Przed podjęciem decyzji o przyjęciu studenta na praktykę Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu lub upoważniony  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu zasięga opinii:

  1. Kierownika  komórki / jednostki organizacyjnej, w której ma być realizowana praktyka.
  2. Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

 

§ 5

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu lub upoważniony I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji  w Nowym Targu  może zobowiązać studenta zainteresowanego odbyciem praktyk w jednostkach / komórkach  KPP w Nowym Targu do przedłożenia innych dokumentów.

§ 6

Kierownik jednostki / komórki organizacyjnej, w której ma być realizowana praktyka wyznacza opiekuna praktyki, t.j.  osobę odpowiedzialną za organizację  i przebieg.

§ 7

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu lub upoważniony I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu może odmówić przyjęcia studenta na praktykę zawodową bez podania przyczyny, o czym informuje studenta.

§ 8

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk.

§9

W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu studenta na praktykę studencką podpisywana jest Umowa o organizację i odbywanie studenckich praktyk zawodowych. Podpisanie umowy poprzedzone jest uzgodnieniem Programu studenckich praktyk zawodowych pomiędzy Organizatorem a Uczelnią.

§10

1. W pierwszym dniu rozpoczęcia praktyki zawodowej student zobowiązany jest do odbycia szkolenia wstępnego z zakresu BHP i Ppoż., organizowanych przez Zespół Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

 

2. Student odbywa praktykę w liczbie godzin oraz terminie określonym w Umowie o organizację                    i odbywanie studenckich praktyk zawodowych, w godzinach służby / pracy obowiązującychw jednostkach / komórkach organizacyjnych KPP w Nowym Targu.

§11

W oparciu o opinię sporządzoną przez opiekuna, kierownik komórki / jednostki organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu,  w której realizowana jest praktyka potwierdza odbycie przez studenta praktyki.

  1.  

Traci moc Decyzja Nr 4/2015 Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu z dnia 29.01.2015 roku w sprawie wprowadzenia procedury  przyjęć na studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu i jednostkach podległych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 20.11.2015
Data modyfikacji : 22.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Garbacz Dorota
Osoba udostępniająca informację:
Garbacz Dorota Jednoosobowe Stanowisko ds Informacyjno-Prasowych
Osoba modyfikująca informację:
Garbacz Dorota
do góry