Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Informacja dotycząca sposobu składania petycji do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu

 

Petycje składa się do Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz.1195), która weszła w życie 6 września 2015 roku. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Jak złożyć petycje: 

 • listownie, na adres: Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1A

 • elektronicznie na adres: sekretariat@nowy-targ.policja.gov.pl

 • faksem, na numer: 47 83 46 415;

 • osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu przy ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1A (w godzinach 7:30 – 15:30)

Petycja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego;

 • adres zamieszkania lub siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adres do korespondencji;

 • adresata petycji;

 • wskazanie czego petycja dotyczy;

 • podpis wnoszącego lub podpis go reprezentującego;

 • w przypadku, gdy petycja składana jest w interesie osoby trzeciej – pisemną zgodę tej osoby na złożenie w jej imieniu petycji;

 • w przypadku petycji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;

 • w przypadku, gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję, a także miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego nie będą rozpatrywane.

 

Petycja może zawierać:

zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu imienia i nazwiska (nazwy) wnoszącego petycje.

 

Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

W myśl ustawy przedmiotem petycji może być postulat zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania 
w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

l.p.   nr sprawy   skan           data złożenia petycji  

imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

wnoszącego lub podmiotu,

w interesie którego

petycja jest składana

 

przebieg postępowania                     
           

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu.

 

Kontakt:

ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1A, 34-400 Nowy Targ

tel: 47 83 46 401

 

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.                                                                                                                     

Adres mailowy:  iod@nowy-targ.policja.gov.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana petycji

Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 2014 r. poz. 1195).

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KPP w Nowym Targu nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 2014 r. poz. 1195).

Metryczka

Data publikacji : 20.11.2015
Data modyfikacji : 15.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Garbacz Dorota
Osoba udostępniająca informację:
Garbacz Dorota Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Garbacz Dorota
do góry