Monitoring wizyjny - Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Monitoring wizyjny

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) – zwanego dalej RODO - informujemy, że w zakresie przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu w związku z monitorowaniem obiektów Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, Komisariatów Policji w Rabce-Zdroju, Szczawnicy, Jabłonce i Posterunku Policji w Krościenku nad Dunajcem oraz terenu będącego w zasięgu kamer monitorujących:

Administratorem Danych Osobowych jest:

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu – z siedzibą przy os. Konfederacji Tatrzańskiej 1A, 34-400 Nowy Targ

Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie  Powiatowej Policji w Nowym Targu zapewnia Inspektor Ochrony Danych w KomendziePowiatowej Policji w Nowym Targu, kontakte‑mail: iod.kpp@nowy-targ.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: osiedle Konfederacji Tatrzańskiej 1A, 34-400 Nowy Targ.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182), art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 111 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000, art. 45 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz.742.

Zasięg monitoringu wizyjnego

Zakresem monitoringu wizyjnego objęte są ciągi komunikacyjne budynków, ich kluczowe pomieszczenia oraz obszar bezpośrednio przylegający do następujących siedzib Administratora:

- Komisariat Policji w Rabce-Zdroju

- Komisariat Policji w Szczawnicy

- Komisariat Policji w Jabłonce (obszar bezpośrednio przylegający do budynku)

- Posterunek Policji w Krościenku nad Dunajcem

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Zapisy z systemu monitoringu w postaci obrazu (bez dźwięku) przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania. W budynku KPP Nowy Targ zapisy z systemu monitoringu z recepcji oraz PDOZ w postaci obrazu (bez dźwięku) przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 42 dni. Po upływie tego czasu następuje automatyczne usunięcie danych poprzez nadpisanie.

Prawa przysługujące osobom objętym monitoringiem wizyjnym.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo:

- dostępu do własnych danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych – w sytuacjach przewidzianych prawem,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Metryczka

Data wytworzenia : 18.01.2024
Data publikacji : 18.01.2024
Data modyfikacji : 01.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
Osoba udostępniająca informację:
Garbacz Dorota Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Garbacz Dorota
do góry