DODO - Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

DODO

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO W KPP W NOWYM TARGU

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125 z póź zm.) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest:

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu z siedzibą przy ul. osiedle Konfederacji Tatrzańskiej 1A, 34-400 Nowy Targ.


2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu zapewnia Inspektor Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu: 

st.asp. Sabina Iskrzycka

e-mail: iod.kpp@nowy-targ.policja.gov.pl

adres korespondencyjny: osiedle Konfederacji Tatrzańskiej 1A, 34-400 Nowy Targ


3. Osobą zastępującą Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu jest:

mł.asp. Jarosław Stelmach

e-mail: iod.kpp@nowy-targ.policja.gov.pl

adres korespondencyjny: osiedle Konfederacji Tatrzańskiej 1A, 34-400 Nowy Targ

 
4. W Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu, dane osobowe przetwarza się w trybie DODO w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także do wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

5. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych (dane kontaktowe Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.


* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW

Metryczka

Data publikacji : 31.08.2023
Data modyfikacji : 07.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
Osoba udostępniająca informację:
Garbacz Dorota Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Garbacz Dorota
do góry