RODO - Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

RODO

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KPP W NOWYM TARGU

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

1. Administratorem Danych Osobowych jest:

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu z siedzibą przy ul. osiedle Konfederacji Tatrzańskiej 1A, 34-400 Nowy Targ.

 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu jest: 

st.asp. Sabina Iskrzycka 

e-mail: iod.kpp@nowy-targ.policja.gov.pl

adres korespondencyjny: osiedle Konfederacji Tatrzańskiej 1A, 34-400 Nowy Targ

 

3. Osobą zastępującą Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu jest:

mł.asp. Jarosław Stelmach

e-mail: iod.kpp@nowy-targ.policja.gov.pl

adres korespondencyjny: osiedle Konfederacji Tatrzańskiej 1A, 34-400 Nowy Targ

 

4. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:

a. w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO);

b. w celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

c. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zabezpieczenia bezpieczeństwa mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO);

d. w celach związanych z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień, ale  niewynikających
z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych (podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

e. w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli  jest Pan/Pani stroną takiej umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji w Nowym Targu bądź jego przedstawicielem prawnym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO).

W przypadkach kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcie umowy.

 

5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu;

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli  kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu, ale nie zgadza się na ich usunięcie;

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 

6. Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu, (czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje obowiązku prawnego, nie realizuje warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania w celu zabezpieczenia interesów organizacji) -  przysługuje Panu/Pani prawo wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu, Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu, przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.

 

10. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

 

11. Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)** ogranicza się stosowanie RODO:

  • art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji

w materiały archiwalne,

  • 18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania

z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo
w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

  •  art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie,

w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.


12. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji
o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

 

13. Policja zapewnia ochronę form i metod realizacji zadań, informacji oraz własnych obiektów i danych identyfikujących policjantów -  art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

 

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),


**zmiany do ustawy zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. z 2019 r. poz. 730).

 

Metryczka

Data publikacji : 31.08.2023
Data modyfikacji : 07.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
Osoba udostępniająca informację:
Garbacz Dorota Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Garbacz Dorota
do góry