Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

 

Ewidencje i rejestry prowadzone w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu

 

 

Archiwum

 • Ewidencja akt udostępnionych
 • Rejestr spisów akt przekazanych kat. "A"
 • Rejestr spisów akt przekazanych kat. "B"
 • Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. "B" , "BE"
 • Ewidencja akt podjętych do dalszego prowadzenia
 • Rejestr protokołów przekazania dokumentów do IPN
Sekretariat
 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik podawczy
 • Rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Dziennik przepisów
 • Rejestr sprzętu kwaterunkowego i komputerowego
Zespół Łączności i Informatyki
 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik korespondencji elektronicznej
 • Dziennik rejestracji wniosków KSIP
 • Książka doręczeń na wydziały KPP
 • Rejestr faktur
 • Ewidencja główna urządzeń
 • Rejestr delegacji
 • Ewidencja pieczęci i stempli
 • Księga inwentarzowa księgozbioru
 • Rejestr teczek jawnych
 • Ewidencja zwolnień lekarskich
 • Ewidencja nieobecności w godzinach służbowych
 • Książka ewidencji kluczy
 • Dziennik ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych
 • Ewidencja urlopów
 • Ewidencja przepisów
 • Dziennik przepisów
 • Dziennik ewidencji wydania broni
 
Zespół Finansów
 • Książka doręczeń
 • Dziennik korespondencyjny
 • Ewidencja nieobecności służbowych
 • Rejestr wystawionych tytułów wykonawczych
 • Rejestr wystawionych not odsetkowych
 • Rejestr upomnień
 • Dziennik pracy dialogowej
 • Rejestr szkód
 • Rejestr druków ścisłego zarachowania
 • Książka mandatów karnych
 • Ewidencja zaświadczeń o wynagrodzeniu funkcjonariuszy
Zespół Zaopatrzenia
 
 • Dziennik korespondencji dokumentów jawnych
 • Książka doręczeń dokumentów jawnych
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja delegacji
 • Ewidencja pieczęci
 • Dziennik szkoleń
 • Księga inwentarzowa księgozbioru
 • Rejestr przepisów
 • Rejestr dowodów obrotu uzbrojeniem
 • Rejestr asygnat zespołu uzbrojenia
 • Ewidencje mundurowe
 • Ewidencje p.poż
 • Ewidencje kwaterunkowe, środków czystości, art.biurowych
 • Ewidencje narzędzi w warsztacie rusznikarskim
 • Księgi ewidencji materiałów
 • Książki obiektów budowlanych
 
Wydział Prewencji
 • Dziennik korespondencji
 • Dziennik podawczy
 • Dziennik przepisów
 • Dziennik pracy konia służbowego Policji
 • Dziennik pracy psa służbowego
 • Książka doręczeń
 • Książka przebiegu służby
 • Książka dyspozytora
 • Książka ewidencji kluczy
 • Książka Wojewódzkiego Zespołu Analizy Stanu Bezpieczeństwa
 • Książka działań minersko -  pirotechnicznych
 • Książka uwag z patroli oficerskich
 • Książka uzbrojenia
 • Książka zdrowia konia służbowego
 • Książka ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemników
 • Książka wydarzeń
 • Księga Inwentarzowa Księgozbioru
 • Rejestr spraw o wykroczenia
 • Rejestr z teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych
 • Rejestr wydanych identyfikatorówRejestr potwierdzeń ukarania mandatem
 • Rejestr pokwitowań za zatrzymane dowody rejestracyjne i prawa jazdy
 • Rejestr brakowania Technicznych Nośników Informacji Niejawnych (TNIN)
 • Rejestr wydanych biletów MPK
 • Rejestr osób pobierających telefon służbowy
 • Rejestr akt brakowanych kat. "BC"
 • Ewidencja przepustek okresowych
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja interesantów
 • Ewidencja przebywania w pomieszczeniach służbowych po godzinach pracy
 • Ewidecja interesantów wjeżdzających na teren KWP
 • Ewidencja ruchu pojazdów do Cafe Cela
 • Ewidencja przedłużonego czasu służby
 • Ewidencja wydanych poleceń wyjazdu służbowego
 • Ewidencja notatników służbowych
 • Ewidencja wypożyczanych książek z biblioteki Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie
 • Ewidencja zdawania i pobierania pojemników z kluczami do pomieszczeń służbowych i szaf
 • Wykaz wydanych przepustek uprawniających do wjazdu i parkowania prywatnymi pojazdami przez policjantów, pracowników cywilnych KWP, funkcjonariuszy CBŚ KGP, BSW KGP oraz ABW na teren wewnętrzny parkingu KWP oznaczonych literą "B"
 • Zeszyt wizyt weterynaryjnych
 • Zeszyt ewidencji użytkowania rejestratorów PATROL II i radiostacji
 • Zeszyt patroli oficerskich

Sztab Policji

 • Rejestr teczek, dokumentów jawnych, dzienników i książek ewidencyjnych
 • Dziennik korespondencyjny
 • Książka doręczeń
 • Książki przebiegu służby Dyżurnego KWP
 • Książki przebiegu służby dyżurnego SSTiT
 • Ewidencja wydania i pobrania kluczy do pomieszczeń i szaf
 • Dzienniki telegramów
 • Książki wydania i przyjęcia broni
 • Książka depozytu broni
 • Książka wydania broni alarmowej
 • Książka przeglądu stanu utrzymania i sprawności broni
 • Książka poleceń na SK
 • Ewidencja wejść do pomieszczeń SK osób nieupoważnionych
 • Rejestr protokołów deklasyfikacji/niszczenia technicznych nośników inf. niejawnych
 • Książka dyżurów kierownictwa KWP
 • Wykaz godzin nadliczbowych
 • Dziennik pracy administratora LAS OPAL
 • Ewidencja wejść do pomieszczeń „OPAL” osób nieupoważnionych
 • Dziennik stanowiska komputerowego systemu OPAL
 • Dziennik pracy Sztabu Operacji Policyjnych
 • Dziennik przepisów prawnych
 • Dziennik administratora systemu SUŁTelP
 • Ewidencja szyfrogramów
 • Książka kontroli KWP
 • Książka narad
 • Książka sprawdzeń rejestratora na SK
 • Rejestr badań trzeźwości
 • Ewidencja pieczęci
 • Dziennik ewidencji nośników informacji
 • Książka inwentarzowa księgozbioru Sztabu Policji
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja delegacji
 • Rejestr brakowania akt kat BC
 
Wydział Ruchu Drogowego
 • Upoważnienia dla pilota pojazdów nienormatywnych oraz upoważnienia dla pracowników zarządu dróg
 • Ewidencja wydanych zaświadczeń z zakresu obsługi przyrządów  kontrolno-pomiarowych
 • Dzienniki korespondencyjne
 • Książka doręczeń
 • Książka ewidencji pieczęci i stempli
 • Ewidencja zdawania i pobierania kluczy od pomieszczeń służbowych
 • Rejestr akt brakowania
 • Protokoły brakowania kat BC
 • Protokoły brakowania akt kat. A i B
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja notatników służbowych
 • Zeszyt szkoleń i odpraw służbowych z kierownictwem
 • Dziennik przepisów
 • Książka przechowywania broni palnej krótkiej
 
 
Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu
 • Rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych
 • Dziennik korespondencji
 • Ewidencja sprzętu-materiału
 • Dziennik stanowiska komputerowego
 • Dziennik pracy dialogowej
 • Książka doręczeń
 • Książka służby
 • Dziennik przepisów
 • Książka wydania broni
 • Dziennik ewidencji pieczęci i stempli
 • Dziennik ewidencji nośników informacji
 • Książka narad
 • Książka inwentarzowa księgozbioru
 • Ewidencja zdawania i pobierania kluczy do pomieszczeń służbowych i szaf pracowników
 • Ewidencja obecności
 • Zeszyt delegacji
 • Rejestr wytycznych KGP w zakresie pracy Dochodzeniowo-Śledczej
 • Rejestr pozytywnych wskazań systemu AFIS i pozytywnych porównań kodu genetycznego
 • Rejestr spraw skierowanych do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu prowadzenia postępowania mediacyjnego
 • Rejestr wystąpień Prokuratora w trybie art. 326 § 4 k.p.k.
 • Rejestr zażaleń na czynności dokonane przez policjantów
 • Rejestr rozpoznanych przez Sąd zażaleń na zatrzymanie osoby
 • Rejestr nadzoru prowadzonych postępowań przez jednostki Policji woj. podkarpackiego
 • Księga dowodów rzeczowych w prowadzonych postępowaniach
 • Księga inwentarzowa księgozbioru
 • Teczka przeglądu broni służbowej i przeglądu legitymacji służbowych
 • Dzienniki Korespondencyjne
 • Ewidencja wyjazdów służbowych
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja pobieranych i zdawanych kluczy do pomieszczeń służbowych i szaf
 • Ewidencja godzin nadliczbowych
 • Książka ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemników
 • Książka doręczeń
 • Ewidencja aktów prawnych
 • Książka narad służbowych
 • Książka telegramów wchodzących i wychodzących
 • Dziennik szkolenia
 • Teczka zdarzeń z dyżurów
 • Rejestr Śledztw i Dochodzeń
 • Rejestr Odmów Wszczęcia
 
 
Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu
 • Rejestr wytycznych KGP w zakresie pracy Dochodzeniowo-Śledczej
 • Rejestr pozytywnych wskazań systemu AFIS i pozytywnych porównań kodu genetycznego
 • Rejestr spraw skierowanych do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu prowadzenia postępowania mediacyjnego
 • Rejestr wystąpień Prokuratora w trybie art. 326 § 4 k.p.k.
 • Rejestr zażaleń na czynności dokonane przez policjantów
 • Rejestr rozpoznanych przez Sąd zażaleń na zatrzymanie osoby
 • Rejestr nadzoru prowadzonych postępowań przez jednostki Policji woj. podkarpackiego
 • Księga dowodów rzeczowych w prowadzonych postępowaniach
 • Księga inwentarzowa księgozbioru
 • Teczka przeglądu broni służbowej i przeglądu legitymacji służbowych
 • Dzienniki Korespondencyjne
 • Ewidencja wyjazdów służbowych
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja pobieranych i zdawanych kluczy do pomieszczeń służbowych i szaf
 • Ewidencja godzin nadliczbowych
 • Książka ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemników
 • Książka doręczeń
 • Ewidencja aktów prawnych
 • Książka narad służbowych
 • Książka telegramów wchodzących i wychodzących
 • Dziennik szkolenia
 • Teczka zdarzeń z dyżurów
 • Rejestr Śledztw i Dochodzeń
 • Rejestr Odmów Wszczęcia
 • Rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych
 • Dziennik korespondencji
 • Ewidencja sprzętu-materiału
 • Dziennik stanowiska komputerowego
 • Dziennik pracy dialogowej
 • Książka doręczeń
 • Książka służby
 • Dziennik przepisów
 • Książka wydania broni
 • Dziennik ewidencji pieczęci i stempli
 • Dziennik ewidencji nośników informacji
 • Książka narad
 • Książka inwentarzowa księgozbioru
 • Ewidencja zdawania i pobierania kluczy do pomieszczeń służbowych i szaf pracowników
 • Ewidencja obecności
 • Zeszyt delegacji
Referat do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Kurupcją
 • Rejestr śledztw i dochodzeń
 • Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego
 • Rejestr teczek jawnych
 • Rejestr telefonogramów
 • Rejestr akt brakowania
 • Rejestr pieczęci i stempli
 • Rejestr przepisów prawnych
 • Ewidencja obecności
 • Ewidencja godzin nadliczbowych
 • Ewidencja urlopów
 • Ewidencja nieobecności w godzinach służbowych
 • Ewidencja zdawania i pobierania pojemników z kluczami do pomieszczeń służbowych
 • Ewidencja delegacji
 • Księga inwentarzowa
 • Dzienniki korespondencji
 
 
Zespół Kadr i Szkolenia
 • Ewidencja udostępnionych akt osobowych
 • Ewidencja etatów
 • Ewidencja ofert kandydatów do służby w Policji
 • Dziennik korespondencji
 • Książka doręczeń
 • Dziennik podawczy
 • Ewidencja pieczęci i stempli
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Zeszyt do narad służbowych
 • Rejestr akt brakowanych kategorii BC
 • Protokoły przekazania pieczęci i stempli
 • Dziennik przepisów
Zespół Transportu i Zaopatrzenia
 • Dziennik korespondencji sekretariatu
 • Dziennik podawczy
 • Dziennik przepisów prawnych
 • Dziennik szkolenia
 • Książka Doręczeń
 • Książka doręczeń porozumień
 • Książka doręczeń – ewidencja wszystkich faktur wpływających do Wydziału Transportu
 • Książka ewidencji sprzętu biurowego będącego na stanie Wydziału Transportu
 • Książka ewidencji sprzętu informatycznego będącego na stanie Wydziału Transportu
 • Karty ewidencji czasu pracy
 • Ewidencja urlopów pracowników
 • Ewidencja nieobecności w godzinach służbowych
 • Ewidencja godzin nadliczbowych pracowników
 • Ewidencja zdawania i pobierania pojemników z kluczami do pomieszczeń służbowychEwidencja pieczęci i stempli
 • Rejestr wyjazdów służbowych
 • Rejestr akt brakowanych BC
 • Rejestr dzienników i książek ewidencyjnych  RTJ/ 111/30/04
 • Zeszyty  narad i odpraw służbowych
 • Ewidencje realizacji umów
 • Ewidencje przebiegu kilometrów pojazdów służbowych ( wersja elektroniczna)
 • Ewidencja wydanych w KWP zaświadczeń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych
 • Ewidencja darowizn pieniężnych
 • Ksiązki doręczeń faktur do Wydziału finansów
 • Ewidencja główna kart typu Flota
 • Książka pomiarów i ewidencji materiałów pędnych w zbiornikach
 • Książka pomocnicza materiałów pędnych i smarów
 • Ksiązka ewidencji przychodów ilościowo- wartościowych MPIS
 • Książka ewidencji obrotów materiałów pędnych i smarów
 • Książka rewizyjna urządzenia technicznego
 • Książka magazynowa materiałów, akcesoria pojazdów samochodowych
 • Rejestr wniosków dotyczących ustawy z dnia 29 stycznia 2005 roku
 • Książka przychodów i rozchodów MPIS
 • Rejestr badań technicznych samochodów
 • Ewidencja szkód pojazdów służbowych ( wersja elektroniczna)
 • Książka ewidencji indywidualnej pojazdów mechanicznych
 • Ksiązka numerów rejestracyjnych pojazdów Policji
 • Książki druków ścisłego zarachowania – znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, pozwolenia czasowe
 • Ksiązka wydanych druków  policyjnych dowodów rejestracyjnych
 • Ksiązka wydanych druków dowodów rejestracyjnych cywilnych
 • Ksiązka numerów rejestracyjnych cywilnych
 • Rejestr protokołów zdawczo- odbiorczych
 • Rejestr faktur pojazdów nieodpłatnie przekazanych
 • Rejestr nalepek kontrolnych
 • Rejestr dowodów rejestracyjnych ( MZDR)
 • Ewidencja sprzętu w użytkowaniu
 • Ewidencja wyposażenia specjalistów samochodowych
 • Karta ewidencji i konserwacji sprzętu
 • Rejestr kart materiałowych
 • Karta ewidencji materiałowo- ilościowa
 • Ewidencja sprzętu w naprawie
 • Karta maszynowa
 • Ewidencja kart pracy
 • Ewidencja wykonanych obsług technicznych
 • Książka wydawania broni z podziału
 

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2015
Data modyfikacji : 11.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Roman Wolski
Osoba udostępniająca informację:
Roman Wolski Jednoosobowe Stanowisko ds Informacyjno-Prasowych
Osoba modyfikująca informację:
Roman Wolski
do góry