Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Dostęp do zasobów archiwalnych

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku (Dz.Urz. KGP 2008.16.95)
w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w policji na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. 2011 Nr 287, poz. 1687, z późn.zm.) i w związku z §3 i §18 zarządzenia nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych  (Dz.Urz.Min.Spraw Wew.i Ad.  Nr 9, poz. 42) :

Udostępnianie akt stanowiących dokumentację niearchiwalną następuje poprzez :

 • umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;
 • przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie;
 • przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt;
 • wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części;

Akta udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zainteresowanego zawierającego :

 • imię, nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji – jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
 • nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały – jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 • wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą
 • określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów

Udostępnienie materiałów archiwalnych regulują odrębne przepisy.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. z 2011 r. poz.1161).


Udostępnianie osobom fizycznym materiałów :

 • zawierających informacje publiczne o których mowa w art. 1 i art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz.1198 z późn.zm.) następuje na podstawie tej ustawy;
 • nie zawierających informacji publicznych, w szczególności akt osobowych, akt operacyjnych, akt kontrolnych postępowania przygotowawczego – następuje za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej, któremu podporządkowane jest archiwum Policji.


Udostępnianie akt :

 • zawierających informacje niejawne – następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
 • zawierających dane osobowe – następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • operacyjnych – następuje zgodnie z przepisami regulującymi czynności operacyjno – rozpoznawcze i z przepisami o ochronie informacji niejawnych


Z akt wypożyczonych z archiwum lub składnicy akt Policji :

 • nie wyłącza się poszczególnych dokumentów;
 • nie wykonuje się kopii lub odpisów bez zgody osoby kierującej pracą archiwum lub składnicy akt Policji.


Ewidencja zasobu archiwalnego nie podlega wypożyczeniu.

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej regulują:

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1161).
 3. Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz.U. KGP Nr16, poz.95).
 4. Decyzja Nr 2/10 Dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych KGP z dnia 14 maja 2010 roku  w sprawie udostępniania akt do celów służbowych i przyjmowania ich zwrotów z zasobu Wydziału – Główne Archiwum Policji BOIN KGP.

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2015
Data modyfikacji : 31.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Roman Wolski
Osoba udostępniająca informację:
Garbacz Dorota Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Garbacz Dorota
do góry