Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu (BIP KPP w Nowym Targu)

Wstęp deklaracji

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu zapewnia dostępność BIP KPP w Nowym Targu zgodnie z ustawą z dnia 2019-04-04 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron BIP KPP w Nowym Targu: Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu (policja.gov.pl)

Data publikacji strony internetowej: 2015-11-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-30

Strona  BIP KPP w Nowym Targu jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,
  • nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo,
  • brak etykiet pól formularza,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
  • poprawienie dostępności strony wiąże się z ograniczeniami technicznymi.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-29

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z aspirant Sabiną Iskrzycką, adres poczty elektronicznej sabina.iskrzycka@nowy-targ.policja.gov.pl, numer telefonu 47 83 46 414. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej oraz wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskazuje możliwy termin realizacji, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania wnoszący może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu (KPP) znajduje się przy ulicy Konfederacji Tatrzańskiej 1a. Nad wejściem głównym do budynku znajduje się duży napis POLICJA, z lewej strony wejścia głównego tablica z pełną nazwą jednostki. Po prawej stronie na zewnętrznej ścianie budynku znajduje się tabliczka z numerem i nazwą ulicy. Obok znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Bezpośrednio przed windą wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Drzwi prowadzące do komendy są przeszklone, automatycznie otwierane, nie posiadają oznaczeń. Po lewej stronie drzwi znajduje się domofon. Na podwyższony parter budynku prowadzą schody z poręczą z oznaczoną krawędzią stopni, poprzez zmianę faktury oraz drzwi otwierane samodzielnie. W holu po prawej stronie znajduje się wejście do windy dla osób z niepełnosprawnością, na wprost winda prowadząca na pietra budynku, a po lewej stronie znajdują się drzwi z napisem RECEPCJA, samodzielnie otwierane prowadzące do recepcji i poczekalni.   

W recepcji na wprost znajduje się punkt obsługi interesantów. Personel powiadamia telefonicznie osobę o oczekującym interesancie. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie punktu obsługi interesantów znajduje okienko całodobowego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. W przypadku braku osoby w recepcji o pomoc w załatwieniu sprawy można zwrócić się do funkcjonariusza pełniącego służbę na stanowisku zastępcy dyżurnego. Po prawej stronie w holu recepcji znajduje się toaleta dla interesantów, a także toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym dla osób poruszających się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza  lub pracownika cywilnego Policji (osoby wprowadzającej).

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się w recepcji po lewej stronie punktu obsługi interesantów. Dostęp do pomieszczenia jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które otwierają tylko osoby do tego upoważnione. W budynku jest winda i oznaczenia numeracji pięter. Oznaczenia w alfabecie Braille'a znajdują się jedynie na przyciskach w windzie prowadzącej na wyższe piętra. Dźwięk w windzie w formie komunikatu głosowego informuje, na którym piętrze znajduje się winda.

W budynku nie ma szczegółowych informacji o rozkładzie pomieszczeń z uwagi na fakt funkcjonowania stref bezpieczeństwa.

Alternatywnym sposobem bezpośredniego kontaktu z policjantem w celu złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosku o ściganie sprawcy wykroczenia lub przestępstwa albo też kontaktu z dzielnicowym jest przyjazd policjanta do miejsca zamieszkania lub innego miejsca wskazanego przez osobę  niepełnosprawną. W tym celu należy skontaktować się z oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu pod numer telefonu 47 83 46 400 lub przesłać e-mail: dyzurni@nowy-targ.policja.gov.pl. Potrzebę taką można również zgłosić za pośrednictwem koordynatora do spraw dostępności, którym jest starszy aspirant Sabina Iskrzycka,  telefon stacjonarny 47 83 46 414,  e-mail: sabina.iskrzycka@now-targ.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji w Czarnym Dunajcu (KP) znajduje się przy ulicy Kamieniec Dolny 54. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.Brak wyznaczonego miejsca  parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do holu budynku stanowią drzwi otwierane ręcznie, które umieszczone są na poziomie chodnika. Przy drzwiach wejściowych po stronie lewej znajduje się domofon, za pomocą którego można skontaktować się w sprawie udzielenia informacji z sekretarką bądź funkcjonariuszem obecnym w komisariacie. Na komisariacie brak całodobowej obsługi interesantów.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu komisariatu i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP (osoby wprowadzającej). Do dalszych części obiektu prowadzą schody, których początek i koniec biegu oznaczono kontrastowo. W budynku nie ma windy, brak oznaczeń pięter, poręcze umieszczone po jednej stronie. Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, które znajduje się na parterze. Dostęp do pomieszczenia do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Toaleta dla interesantów a także toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia do holu głównego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Komisariat Policji w Jabłonce (KP) znajduje się przy ulicy Plac Dworcowy 2. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem, a także tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Pomieszczenia komisariatu znajdują się na pierwszym piętrze budynku należącego do Urzędu Gminy Jabłonka. Do holu głównego prowadzą schody zewnętrzne wraz z poręczą umieszczoną po jednej stronie, których początek i koniec biegu oznaczono kontrastowo. Brak wyznaczonego miejsca  parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Na komisariacie brak całodobowej obsługi interesantów.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu komisariatu i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP (osoby wprowadzającej). Budynek nie jest wyposażony w windę zewnętrzną, jak i również brak platformy przyschodowej.

Brak toalety przystosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Komisariat Policji w Rabce Zdroju (KP) znajduje się przy ulicy Podhalańskiej 50. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem, a także tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do drzwi budynku komisariatu prowadzą schody, których początek i koniec biegu oznaczono kontrastowo,  wyposażone w poręcz umieszczona z jednej strony. Przy schodach umieszczona jest winda zewnętrzna dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Brak wyznaczonego miejsca  parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Przy drzwiach wejściowych po stronie prawej umieszczone jest okno dyżurki, w której pełniona jest służba całodobowo. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu komisariatu i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP (osoby wprowadzającej). Do dalszych części obiektu prowadzą schody, których początek i koniec biegu oznaczono kontrastowo. W budynku nie ma windy, brak oznaczeń pięter, poręcze umieszczone po jednej stronie. Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, które znajduje się na parterze. Dostęp do pomieszczenia do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Toaleta dla interesantów a także toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia do holu głównego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Komisariat Policji w Szczawnicy (KP) znajduje się przy ulicy Skotnicka 77. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do holu głównego prowadzą drzwi, które umieszczone są na poziomie chodnika. Przed budynkiem wyznaczone jest miejsca  parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Przy drzwiach wejściowych po stronie prawej znajduje się domofon, za pomocą którego można skontaktować się, w sprawie udzielenia informacji, z dyżurnym.

Na parterze, po wejściu do budynku, w głównym holu po stronie prawej umieszczone jest okno dyżurki, w której pełniona jest służba całodobowo. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu komisariatu i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP (osoby wprowadzającej). Do dalszych części obiektu prowadzą schody, których początek i koniec biegu oznaczono kontrastowo. W budynku nie ma windy, brak oznaczeń pięter, poręcze umieszczone po jednej stronie. Brak dostosowania korytarzy oraz pomieszczeń do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, które znajduje się po lewej stronie w holu. Dostęp do pomieszczenia do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Toaleta dla interesantów a także toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia do holu głównego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Posterunek Policji w Łapszach Niżnych (PP) znajduje się przy ulicy Jana Pawła II 20. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Pomieszczenia posterunku znajdują się na parterze budynku należącego do Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych. Przy schodkach przed wejściem umieszczony jest podjazd. Brak wyznaczonego miejsca  parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu posterunku i poruszają się po terenie PP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP (osoby wprowadzającej). W budynku nie ma windy. Brak dostosowania korytarzy oraz pomieszczeń do potrzeb osób poruszających się na wózku. Na posterunku brak całodobowej obsługi interesantów

Brak toalety przystosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.

 

Usługa tłumacza

W jednostce istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą polskiego języka migowego i systemu języka migowego.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie swojej niepełnosprawności.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź: Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

W Komendzie jest również możliwość połączenia się z tłumaczem polskiego języka migowego online.

 

Koordynator ds. zapewnienia dostępności

Funkcję koordynatora do spraw zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pełni aspirant Sabina Iskrzycka, numer telefonu stacjonarnego 47 83 46 414,  e-mail: sabina.iskrzycka@now-targ.policja.gov.pl

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 13.09.2022
Data modyfikacji : 01.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
Osoba udostępniająca informację:
Garbacz Dorota Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Garbacz Dorota
do góry